ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวยุวดา รัตนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปาณิศา ลอสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายเสกสรร รุ่งศรี
ช่างปูนชั้น 4

นายวีรศักดิ์ ชาญสุข
ช่างปูนชั้น 4

นายสมพร เวชพันธ์
ช่างปูนชั้น 4