ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกอร กันไชย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุภาพร สระทองเทียน