ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจักรพงษ์ สุขสบาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกนกอร กันไชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2