ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวัชระพงศ์ ปัญญาเครือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวัชร กล่อมเสียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น