ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายมณตรี สิงห์วี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายครรชิต กอเฮง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูนาฏชนก สิงห์วี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

์นายณัฐวุฒิ จรวุฒิพันธ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวอรวรรณ บุญจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวผ่องพรรณ มูลสัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น

นางสาวนุสรา วงมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์