ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราภรณ์ มีเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภรภัค ศรีจักรากุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางศรีไพร พันโนราช
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3