ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์ มรกฎ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอานิสา จันทรา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2