ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวอานิสา มหิเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายนันทกร ใหม่รุ่งโรจน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายโชคชัย สิงห์ลอ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น