ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวรวีร์ มรกฎ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุรรัตน์ บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจิรัชยา. สุริยะแก่นทราย
ครูผู้ช่วย