ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวม่านทอง เจตเขตกิจ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนิตยา สมหารวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาววรินดา ลอสวัสดิ์
ครู(อัตราจ้าง)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1