ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพจมาน บารมี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจรรยารักษ์ โชติน้อย
ครู คศ.1

นางสาวกฤติยา ทรัพย์วงษ์
ครูผู้ช่วย