ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพจมาน บารมี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวรพน พรหมศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นายวารุทัย คงดวน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นางสาวเกศรา ชาติพงษ์สุวรรณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1