ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส จูน้อย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ หล้าหาญ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลา สงขัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโยธิน ลอสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทััย หล้าหาญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายหนูแดง สนิทนอก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ ดีแป้น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำสิงห์ ช่างเหลา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอภัย วชิรคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา แออ่วม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพ่ระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย อิ่มสมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา จั่นเพชร
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ มีศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพล เพ็ญริยะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภสิทธิ์ มรกฎ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายทวินทร์ อุดมสุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ